KVKK Aydınlatma Metni

Son Güncelleme Tarihi: 21.04.2022

Kişisel verileriniz, aşağıda bilgileri verilen “Lytera” tarafından lytera.io ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla elde edilmekte ve işlenmektedir.

 • Unvan : Lytera Teknoloji A.Ş.
 • Kuruluş : 21.04.2022
 • MERSİS : 0609117449300001
 • Vergi : Erenköy Vergi Dairesi – 6091174493
 • Ticaret Sicil : İstanbul TSM – 376428-5
 • Adres : SUADİYE MAH. BAĞDAT CAD. A BLOK NO: 399B KADIKÖY/İST
 • E-Mail : [email protected]

Lytera, lytera.io (“Website”) aracılığıyla sunduğu hizmetler doğrultusunda kullanıcıların bazı kişisel verilerini elde etmekte ve işlemektedir. İşbu Aydınlatma Metni; Lytera’nın kişisel verilerin güvenliği konusunda gösterdiği hassasiyet ve yasal yükümlülükleri kapsamında hazırlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Lytera, veri sorumlusu sıfatıyla bazı yükümlülüklere sahip olduğu gibi kullanıcılar da veri sahibi sıfatıyla bazı haklara sahiptir. 

Bu Aydınlatma Metni ile Website aracılığıyla toplanan kişisel verilerin ne olduğu, hangi kişisel verilerin ne amaçlarla işlenebileceği, işleme faaliyeti kapsamında veri sahiplerinin hakları ve bu hakların ne şekilde kullanılabileceği sorularına cevap verilmesi amaçlanmaktadır.

Lytera, Kullanıcıların Hangi Kişisel Verilerini İşler?

Lytera’dan beklenen hizmetin tam ve gereği gibi sağlanabilmesi için kullanıcıların bazı kişisel verilerinin Lytera ile paylaşılması gerekecektir. Zira; Lytera’nın sunduğu hizmetlerin bir kısmı kullanıcıların e-mail adreslerine bülten, rapor ve doküman gönderilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Bu sebeple kullanıcıların aşağıdaki kişisel verilerinin elde edilmesi ve işlenmesi söz konusu olabilecektir.

 • Ad-soyad (Lytera ile paylaşılması zorunlu değildir),
 • E-posta adresi (Lytera ile paylaşılması zorunludur),
 • Profil fotoğrafı (Lytera ile paylaşılması zorunlu değildir),
 • Kripto varlık cüzdan adresi (Lytera ile paylaşılması zorunlu değildir).

Lytera tarafından sunulan hizmetlerden bazıları yalnızca ücretli üyelik tiplerine özgülenebilir. Böyle bir durumda kullanıcılar lytera.io vasıtasıyla çevrimiçi ödeme platformlarına yönlendirilebilir.

Lytera; üçüncü parti çevrimiçi ödeme platformları aracılığıyla tahsil ettiği ödemeler ile ilgili olarak kullanıcıların herhangi bir verisini elde etmemekte ve işlememektedir.

Lytera; ayrıca sunduğu hizmetleri geliştirebilmek, yaşanabilecek problemleri analiz ederek tekrarlanmasının önüne geçmek, daha seri ve güvenilir bir deneyim yaşanmasına olanak sağlamak gibi amaçlarla kullanıcıların IP adresini de içeren trafik verilerini de otomatik olarak toplamaktadır.

Lytera, Kullanıcıların Kişisel Verilerini Neden İşler?

Lytera, kullanıcıların kişisel verilerini aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Kullanıcı ile Lytera arasında doğru, sağlıklı ve hızlı bir şekilde iletişim kurabilmek, 
 • Kullanıcı taleplerine cevap verebilmek,
 • Kullanıcı ile Lytera arasındaki sözleşmesel yükümlülükleri tam ve gereği gibi ifa etmek,
 • Mevcut faaliyet ve hizmet alanlarını geliştirebilmek,
 • Olası sorunlara en kısa ve hızlı şekilde müdahale edebilmek.

Kişisel Verilerin Yurt İçi ve Dışındaki Üçüncü Kişilere Aktarımı 

Lytera; sunduğu hizmetlerin kalitesini artırmak ve hizmet sürekliliğini sağlamak amacıyla altyapı, analiz, dokümantasyon, sesli ve görüntülü iletişim gibi konularda yurt içi ve dışında faaliyet gösteren üçüncü kişi ve firmalardan hizmet almaktadır. 

Böylece kullanıcıların Lytera tarafından sunulan hizmetleri en yüksek kalite düzeyinde temin edebilmesi, beklentilerinin karşılanması ve iş süreçlerinin gerektiği şekilde yürütülebilmesi suretiyle istikrarlı ve kaliteli bir hizmet sağlanabilmektedir.

Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında herhangi bir kişisel verinin yurt dışında bulunan sunucular üzerinde tutulması dahi yurt dışına aktarım olarak kabul edilmekte ve ilgili kişisel veri sahibinin açık rızasının alınmasını gerekli kılmaktadır.

Kullanıcıların Lytera’dan beklediği hizmetin tam ve gereği gibi sağlanabilmesi, geliştirilmesi, Lytera ile Kullanıcılar arasında iletişim kurulması amaçlarıyla zorunlu olarak yurt dışına aktarılmaktadır. Ancak bu aktarım; Lytera’nın iş ortaklarına doğrudan veri aktarılması şeklinde gerçekleşmemektedir. Kullanıcıların kişisel verilerinin üçüncü kişi ve firmaların sağlamış olduğu depolama ve altyapı hizmetleri ile ilgili olarak elektronik ortamda güvenilir bir şekilde barındırılması suretiyle gerçekleşmektedir.

Üçüncü Parti İnternet Siteleri ve Uygulamalar

Kullanıcılar, Lytera üzerinden farklı alanlarda faaliyet gösteren üçüncü kişi ve kurumlara ait internet adreslerine yönlendirilebileceği gibi bu adreslerden Lytera’ya da yönlendirilebilmektedir. Lytera’nın bu adreslerle herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. 

Her bir veri sahibi kullanıcı, üçüncü parti internet siteleri ve uygulamalardan sorumludur. Bu site ve uygulamaların ihlallerinden Lytera sorumlu değildir. 

Veri Güvenliği

Lytera, kullanıcılara ait kişisel verileri yasal mevzuatla belirlenen prosedürlere uygun bir şekilde, elektronik ortamda gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak muhafaza etmektedir. Kullanıcıların kişisel verileri, ilgili sunucuların bulunduğu ülkede geçerli mevzuatta düzenlenen yasal saklama süreleri boyunca saklanacak, süre sona erdiğinde silinecek veya anonim hale getirilecektir. Belirli bir saklama süresi belirlenmemiş olan kişisel veriler ise en fazla işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacak ve işlenecektir.

Lytera’nın Kişisel Verileri İşlemesinin Hukuki Sebepleri

Lytera, işbu metne konu kişisel verileri;

 • Lytera’dan beklenen hizmetin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
 • Karşılıklı menfaatlerin korunabilmesi,
 • Lytera’nın yasal yükümlülüklerinin karşılanabilmesi ve
 • Kullanıcının vermiş olduğu açık rıza hukuki sebepleri ile işlemektedir.

Veri Sahiplerinin Hakları

Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında veri sahiplerine kişisel verileri ile ilgili birtakım haklar tanınmıştır. Aşağıda bir özet hâlinde sunulan bu hakları her bir kullanıcı [-]@lytera.io adresine e-mail göndererek veya metnin ilk kısmında yer alan irtibat bilgileri üzerinden Lytera ile iletişime geçmek suretiyle kullanabilir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse hangi verilerinizin işlendiğine, nasıl elde edildiğine, doğruluğuna, depolanmasına, üçüncü kişilere veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığına lişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanuna uygun olarak elde edilen ve/veya işlenen kişisel verilerinizin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasından sonra silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Değişiklikler

Lytera, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili olarak gerçekleşecek herhangi bir değişikliğin varlığı halinde lytera.io/[-] adresinde yer alan açık rıza beyanını güncelleyecek ve ilgili kişilere e-mail yoluyla bu güncellemeyi bildirecektir.

Lytera'ya Katıl!
Lytera'ya üye olarak araştırma raporlarına ve veri platformuna (yakında) erişebilirsiniz!
Üye Ol