Kullanıcı Sözleşmesi

Son Güncelleme Tarihi : 21.07.2022

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Lytera Teknoloji A.Ş. (“Lytera”) tarafından Kullanıcılar’ın yararlanması için sunulan hizmetlere ilişkin detayların belirlenmesi, hizmetlerin kullanımına ilişkin koşullar ile Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır. Kullanıcılar, Sözleşme’de belirlenen şartlara uygun davrandığı sürece Lytera hizmetlerinden yararlanabilecektir.

Madde 1. – Lytera’nın Sorumlulukları

 1. Lytera, lytera.io internet sitesi üzerinden üyelik bazlı olarak araştırma ve data analiz hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet kapsamında oluşturulan dokümanlar lytera.io üzerinden, üyelik tiplerine göre farklı biçim, içerik, süre ve şekillerde arz edilir.
 2. Lytera tarafından yayınlanan rapor ve bilgilendirme dokümanlarının içeriği, üçüncü kişi ve kurumların da bulunduğu kaynaklardan derlenmekte olup Lytera, bu dokümanlarda yer alan bilgilerin işlenme ve sunma biçimleri de dahil olmak üzere herhangi bir konuda taahhüt veya garanti vermemektedir. Farklı üyelik tipleri doğrultusunda edinilen bilgiler, aksi Lytera tarafından açıkça belirtilmediği sürece Kullanıcılar için bir tavsiye veya danışmanlık verisi olarak nitelendirilemez.
 3. Lytera’nın yapmış olduğu araştırma, inceleme, derleme ve sair analizlere ilişkin rapor ve dokümanlar, yalnızca bilgilendirme mahiyetinde olup bu bilgilendirme doğrultusunda hareket etme serbestisi yalnızca Kullanıcı’ya aittir.
 4. lytera.io çevrimiçi bir platformdur. Bu platform üzerinden üçüncü kişi ve firmalara ilişkin bağlantılara yer verilebileceği gibi, üçüncü kişi ve firmalara ait bağlantılar aracılığıyla da lytera.io’ya erişilebilmektedir. Lytera, kendisinden veya kendisine verilen dış bağlantı ve referanslardan sorumlu değildir. Kullanıcıların bu bağlantıları kullanmaları halinde her türlü sorumluluk kendilerine aittir.
 5. Lytera sunduğu hizmete ilişkin dokümanları değiştirme, güncelleme, kaldırma, silme, askıya alma veya benzeri değişikliklere tabi tutabilir. Kullanıcılar, Lytera’nın bu hak ve yetkisini kullanması sebebiyle herhangi bir surette hak iddia edemez.

Madde 2. – Kullanıcı Yükümlülükleri

 1. Kullancılar’ın Lytera’ya lytera.io adresi üzerinden üye olması, işbu Sözleşme’nin onaylanmasına bağlıdır. 
 2. Kullanıcılar, Sözleşme’yi onaylayarak Sözleşme’de düzenlenen ve atıfta bulunulan her türlü kural ve yükümlülüğe uygun davranacağını ve bu taahhüdünü yerine getirmesine engel teşkil edebilecek herhangi bir kısıtlamasının bulunmadığını açıkça kabul ve beyan eder.
 3. Kullanıcılar, Lytera’dan aldıkları hizmet kapsamında emredici hukuk kurallarına, ticari etik kurallara, yürürlükteki mevzuata ve dürüstlük kuralına uygun davranmakla yükümlüdür.
 4. Kullanıcılar, (i) Lytera tarafından sunulan hizmetlerin yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla hazırlanıp sunulduğunu, (ii) bu bilgilendirmenin hiçbir şekilde finansal tavsiye, tahmin, spekülatif açıklama veya talimat olarak nitelendirilemeyeceğini, (iii) Lytera’nın hizmetlerine konu uygulama, ekonomik gelişim, altyapı, proje, protokol veya sair hususlar ile bunlara ilişkin ekonomik işlemlere bağlı olarak maddi kayıplar yaşanabileceğini ve bu konuda herhangi bir aksiyon almadan önce bizzat konuyu araştırarak karar vermeleri gerektiğini, (iv) yaşanabilecek hiçbir zarar, ziyan, kayıp ve sair olumsuzluktan Lytera’nın sorumlu tutulamayacağını bildiklerini, tüm bunların bilinciyle Lytera’ya üye olduklarını ve bu doğrultuda hareket edeceklerini açıkça kabul ve beyan eder.
 5. lytera.io ve Lytera tarafından yönetilen diğer tüm platformlarda yer alan logo, marka, görsel, video, metin, simge, istatistiki veri, rapor, doküman, bilgi ve bunlarla sınırlı olmaksızın Lytera ile ilişkilendirilebilecek ve mevzuat kapsamında üzerinde hak tesis edilmesi caiz her türlü maddi ve gayrimaddi veri (“Veriler”), ilgili mevzuat kapsamında mümkün ve caiz olduğu ölçüde korunmaktadır. 
  1. Kullanıcılar, Veriler’e yalnızca kendi üyelikleri ile sınırlı olarak erişebilmektedir. Lytera tarafından Kullanıcılar’a hiçbir surette Veriler’in kısmen veya tamamen; kopyalanması, değiştirilmesi, umuma arz edilmesi, satılması, devredilmesi veya ifşa edilmesi de dahil hiçbir fikri mülkiyet hakkı ya da benzeri yetki veya imkan tanınmamıştır.
  2. Lytera tarafından aksi açıkça ve mevzuata uygun şekilde belirtilmedikçe, Veriler üzerinde Kullanıcılar’a üyelik tiplerine göre karşılık ve koşulları farklılaşabilen; devredilemez, münhasır olmayan, birden fazla kez görüntülenebilir bir erişim yetkisi tanınır. Kullanıcılar, bu hak ve yetkinin sınırlarını aşacak herhangi bir icrai ve ihmali davranışta bulunmayacaktır.
  3. Kullanıcılar’ın Lytera’nın herhangi bir hakkını ihlal etmemek kaydıyla; (i) Lytera’ya ve ilgili Veri’nin bulunduğu lytera.io uzantılı internet adresine “Lytera’dan Alıntılanmıştır” şeklinde bir belirteç ile referans vermek suretiyle Veriler’i kısmen alıntılaması ve (ii) ilgili Veri’ye ilişkin erişim adresini başlık, yazar sahibi ve “Lytera” ismi ile birlikte paylaşması ihlal olarak değerlendirilmez.
  4. Kullanıcılar, işbu kısımda belirtilen yükümlülüklere uygun davranmaması hâlinde Lytera’nın uğrayacağı zararlardan sorumlu olduğu gibi Lytera’nın ilk talebinde ilgili ihlali sona erdirmekle ve ihlal nedeniyle elde ettikleri maddi menfaati doğrudan Lytera’ya iade etmekle yükümlüdür.
 6. Üyelik bilgileri ve verileri, her bir Kullanıcı’ya özgüdür. Kullanıcılar; kendi üyeliklerine ilişkin bilgileri paylaşmak, birden fazla oturum açmak veya başkaca şekillerde yalnızca kendilerine tanınan hak ve yetkiyi üçüncü kişiler lehine devredemez. Bu yükümlülüğün ihlalinin tespiti hâlinde Lytera, diğer tüm hakları saklı kalmak üzere ilgili üyelik veya üyelikleri derhal sona erdirme ve tahsil edilen ücreti uhdesinde tutma hak ve yetkisine sahiptir.
 7. Kullanıcılar’ın Lytera’ya bildirdiği bilgilerde eksiklik, yanlışlık veya hataların söz konusu olmasından ve bu bilgilerde yapılacak değişikliğinin Lytera’ya bildirilmemesinden Kullanıcı sorumludur.
 8. Kullanıcılar lytera.io veya Lytera tarafından yönetilen platformlarda ifade özgürlüğünün sınırlarını aşacak nitelikte Lytera veya üçüncü kişiler aleyhine beyanda bulunamaz, onların haklarını ihlal edecek icrai ve ihmali davranışlar sergileyemez.
 9. Kullanıcılar’ın herhangi bir kamuya açık platformda Lytera aleyhine gerçeğe aykırı beyanda bulunmamakla yükümlüdür. Yükümlülüğün ihlali hâlinde Lytera’nın uğradığı zarar, itibar kaybı ve sair olumsuzluktan ilgili Kullanıcı sorumludur.
 10. Kullanıcılar, işbu Sözleşme’yi onaylayarak ayırt etme gücüne sahip, on sekiz yaşını tamamlamış, yasal kısıtlamaya tabi olmayan, velayet veya vesayet altında bulunmayan bir gerçek kişi olduğunu ve aksi hâllerden doğan hiçbir sonuçtan Lytera’yı sorumlu tutmayacağını açıkça kabul ve beyan eder.
 11. Kullanıcılar, Lytera’nın işbu Sözleşme’de detayları belirlenmiş olan üyelik tiplerine uygun şekilde hizmet göstereceğinin bilincinde olduklarını ve üyelik tipleri kapsamında bulunmayan herhangi bir hizmete ilişkin Lytera’dan hak talep edemeyeceğini kabul ve beyan eder. 
 12. Kullanıcılar, kendi hesaplarında meydana gelen her türlü iş, işlem ve faaliyetten bizzat sorumludur. Hesap bilgilerinin, şifrenin veya sair bilgi ve verilerin yetkisi olmayan kişi veya kişilerce kullanılmasından Lytera sorumlu değildir. Kullanıcılar, karşı karşıya kaldıkları herhangi bir güvenlik ihlalini veya yetkisiz kullanımı derhal Lytera’ya bildirmelidir.
 13. Lytera tarafından sunulan hizmetlerin bir kısmı, ücret karşılığı sağlanabilir. Kullanıcılar, ücret karşılığı kurulacak üyelik ilişkilerinde ücret, ek ödeme, vergi ve sair ödemeleri tam ve gereği gibi ödemeyi açıkça kabul ve beyan eder. 

Madde 3. – Sorumsuzluk Beyanı

 1. Lytera’nın sunmuş olduğu hizmetler, bilgi, veri, araç ve içerikler yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sağlanmaktadır. 
 2. Lytera; hiçbir surette kripto varlık, sermaye piyasası aracı, para, emtia veya ekonomik değeri haiz sair varlıklar ile ilişkili olarak aracılık, komisyonculuk, satıcılık, danışmanlık veya başkaca bir hizmet sağlayıcı olarak değerlendirilemez.
 3. Lytera tarafından sunulan hizmetlere ilişkin hiçbir veri, yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilemeyeceği gibi herhangi bir varlığın alımına, satımına veya başkaca şekillerde kullanılmasına ilişkin bir teklif veya tavsiye olarak da değerlendirilemez. 
 4. lytera.io’da veya herhangi bir platformda Lytera tarafından paylaşılan bilgiler; hukuki, ticari ve diğer konularda eksiksiz birer bilgi kaynağı veya hizmet sonucu olarak hazırlanmamıştır. Kullanıcılar’ın yalnızca Lytera’nın sunduğu hizmetler kapsamında ekonomik karar almaması, bizzat veya uzman danışmanlar aracılığıyla yapılacak bağımsız araştırmalar ile doğrulanmamış bilgileri güvenilir kabul etmemesi gerekmektedir.
 5. Lytera’nın sunmuş olduğu hizmete ilişkin içerikte yer alan her tür bilgi, veri, metin, grafik, istatistiki veri, bağlantı, görsel ve işitsel materyal, kamuya açık kaynaklardan veya ilgili hizmeti gerçekleştiren kişilerin know-how ve tecrübelerine dayanmakta olup hiçbir surette nihai, kesin, tam, doğru ve eksiksiz bir kaynak olarak değerlendirilmemelidir.
 6. Lytera; sunduğu hizmetlerde yer alan yanlışlık, hata, eksiklik ve sair hususlardan sorumlu olmayıp hizmetlere ilişkin hiçbir hususun güvenilir, doğru ve tam olduğu konusunda da garanti vermemektedir. Kullanıcılar’ın Lytera bünyesinde edindiği her türlü bilgi ve öğrenim, ancak Kullanıcılar’ın kendi inisiyatifi ve sorumluluğu altında kullanılabilir.
 7. Lytera’nın hizmet gösterdiği alan ve konular genel itibariyle menkul kıymetlere, sermaye piyasası aralarına, kripto varlıklara veya web3 teknolojisine ilişkindir. Çeşitli riskleri bulunan ve spekülasyonlardan etkilenebilen bu alanda işlem yapmak her bir Kullanıcı’nın kendi inisiyatifindedir.

Madde 4. – Üyelikler

 1. Lytera, üyelik bazlı olarak hizmet vermektedir.
 2. Lytera bünyesinde iki tip üyelik mevcut olup bu üyeliklere ilişkin detaylar Lytera tarafından lytera.io/[-] adresinden yayınlanmaktadır.
  1. Standart: Her ay Lytera tarafından hazırlanan aylık bültenlere ve Lytera’nın Standart üyelik paketine de erişim hakkı tanıyacağı araştırma raporları ile sair içeriklere erişim hakkına sahiptir.
  2. Lytera Pro: Her ay Lytera tarafından hazırlanan aylık bültenlere ve Makroekonomik Analiz, DeFi Araştırmaları, DAO Araştırmaları, Metaverse Araştırmaları ve Lytera’nın uygun göreceği sair konular ile ilgili hazırlanan tüm rapor ve içeriklere erişim hakkına sahiptir.
 3. Lytera Pro üyelik paketi kapsamında aylık ve yıllık olmak üzere iki farklı üyelik tipi sunulmaktadır. Lytera, aylık ve yıllık paketlerin ücretini serbestçe belirler. Lytera Pro üyelik paketinin Kullanıcı tarafından satın alınması ile birlikte aşağıdaki şartlar dahilinde Kullanıcı’ya ücretsiz deneme süresi (“Free Trial) tanımlanır:
  1. Free Trial, Lytera Pro üyelik işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren on dört (14) gündür.
  2. Kullanıcı’nın Free Trial’den yararlanması için Lytera Pro üyeliği ile ilgili olarak elverişli ödeme bilgileri ile üyelik işlemlerini tamamlaması gerekir. Free Trial sona erene kadar Lytera tarafından herhangi bir ücret tahsil edilmeyecektir.
  3. Kullanıcı, Free Trial sona erene kadar Lytera Pro üyelik paketini işbu Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine göre iptal edebilir. Lytera Pro üyelik paketinin iptal edilmemesi hâlinde Free Trial’in sona erdiği günü takip eden ilk gün içerisinde Kullanıcı’nın vermiş olduğu elverişli ödeme bilgileri üzerinden Kullanıcı tarafından tercih edilen Lytera Pro üyelik tipi (aylık veya yıllık) ile ilgili ücret Lytera tarafından tahsil edilir.
  4. Free Trial, Kullanıcılar’ın Lytera Pro üyelik paketi ile ilgili olarak cayma hakkını kullanabileceği süreyi ifade eder.
  5. Free Trial, Kullanıcılar’ın Lytera Pro üyelik tipi (aylık veya yıllık) ile ilgili üyelik süresine dahil değildir. 
 4. Lytera; üyeliklerin kapsamında, ücretlendirmesinde, içeriğinde değişiklik yapmak, yeni üyelik tipi oluşturmak veya mevcut bir üyelik paketini sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir. Lytera’nın bu hak ve yetkisi, ileriye etkili olarak sonuç doğurur. Ücretlendirme konusunda yapılacak değişiklikler, bir sonraki ödeme periyodu için geçerli hâle gelir. 
 5. Ücret ödeme karşılığındaki üyelikler, ödemenin yapılması ile birlikte yalnızca ödemeyi yapan Kullanıcı için ödemenin yapıldığı ilgili döneme özgü olarak tesis edilir. Ödemelerin tam ve gereği gibi yapılamaması, eksik veya yanlış bilgi verilmesi gibi durumlarda üyelik, Lytera tarafından askıya alınabilir veya sona erdirilebilir.

Madde 5. – Üyeliğin Sonlandırılması ve Değiştirilmesi

 1. Kullanıcılar, sahip oldukları üyelikleri lytera.io/[-] adresi üzerinden yapacakları bir başvuru ile mevcut üyelik planları çerçevesinde değiştirebilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir.
 2. Üyeliğin veya üyelik paketininKullanıcı tarafından sonlandırılması ile ilgili olarak;
  1. Standart üyeliklerde yapılan sonlandırmalarda Kullanıcı’nın Lytera hizmetlerinden yararlanma hakkı derhal sona erer.
  2. Free Trial içerisinde yapılan sonlandırmalarda Kullanıcı’nın Lytera hizmetlerinden yararlanma hakkı Free Trial’in sona erdiği tarihte sona erer.
  3. Free Trial’den sonra Lytera Pro üyelik paketi kapsamında yapılan sonlandırmalarda Kullanıcı’ya herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır. Ancak Kullanıcı, ücret ödediği döneme ilişkin hizmetlerden, ilgili dönemle sınırlı olmak kaydıyla devam eder
  4. Kullanıcı’nın lytera.io/[-] adresi üzerinden ayrıca talep etmesi hâlinde Kullanıcı’ya ait kişisel veriler, talep gereğince silinebilir, anonim hale getirilebilir veya yok edilebilir.
 3. Üyeliğin Lytera tarafından sonlandırılması durumunda;
  1. Kullanıcı’nın Lytera hizmetlerinden yararlanma hakkı derhal sona erer.
  2. Ücret karşılığı yapılan üyeliklerde ücret iadesi yapılmaz.
  3. Kullanıcı’nın lytera.io/[-] adresi üzerinden ayrıca talep etmesi hâlinde Kullanıcı’ya ait kişisel veriler, talep gereğince silinebilir, anonim hale getirilebilir veya yok edilebilir.
 4. Üyeliğin değiştirilmesi durumunda bir sonraki üyelik periyodundan itibaren geçerli olmak üzere üyelik tipi, Kullanıcı’nın tercih ettiği ve şartlarını yerine getirdiği üyelik tipi ile değiştirilir.

Madde 6. – Değişiklikler

 1. Lytera, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak değiştirme ve Sözleşme’ye ek bağlayıcı metinler oluşturma hak ve yetkisine sahiptir. Kullanıcılar’ın uyması gereken bir değişiklik veya eklemenin gerçekleşmesi hâlinde Lytera, Kullanıcılar’a ilgili değişiklik veya eklemenin kapsamını, yürürlüğe gireceği tarihi ve sair hususları e-mail yoluyla bildirir ve lytera.io/[-] adresinde yer alan Sözleşme’yi günceller. Aksi belirtilmediği sürece yapılan tüm güncellemeler, lytera.io/[-]’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 2. Lytera; sunduğu hizmetleri değiştirmek, bir hizmet tipini veya içeriğine son vermek, yeni bir hizmet tipi eklemek de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmetlerde tek taraflı değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir. Kullanıcılar, hizmetlerde yapılacak güncellemeler nedeniyle Lytera’dan herhangi bir hak talep edemez. 

Madde 7. – Diğer Hükümler

 1. İşbu Sözleşme, lytera.io/[-] adresinde yayınlanmakla yürürlüğe girer.
 2. Sözleşme ile ilişkili her türlü ihtilafta aksi belirtilmedikçe Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanacaktır.
Lytera'ya Katıl!
Lytera'ya üye olarak araştırma raporlarına ve veri platformuna (yakında) erişebilirsiniz!
Üye Ol