Çerez Politikası

Son Güncelleme Tarihi: 21.04.2022

Çerezler; internet tarayıcıları aracılığıyla internete bağlı cihazlarda (bilgisayar, tablet, telefon vs.) depolanan çok küçük boyutlu şifrelenmiş metin dosyalarıdır. İnternet sitelerinin kullanıcı ve ziyaretçileri için özel bir hafızası bulunmadığından bu verilere ilişkin depolama faaliyeti çerezler aracılığıyla yürütülür. 

Çerezler sayesinde internet sitesinde yapılan işlemlere dair bilgiler cihazlarda depolanır. Bu sayede kullanıcı ve ziyaretçiler ilgili internet sitesini her ziyaret ettiğinde aynı işlemleri tekrarlanması gerekmez.

Çerezler ilgili internet sayfasındaki işlevselliği artırabileceği gibi sayfadan beklenen hizmetin sağlanması, başka bir deyişle internet sitesinin çalışması için zorunlu da olabilir. 

Çerezler sayesinde kullanıcı ve ziyaretçilerin; dil tercihi, oturum bilgileri, tarayıcı ve işletim sistemi gibi bilgiler (kişisel veriler) internet sitesinin ziyaret edildiği cihazda depolanır ve internet sitesine ilişkin veri sorumlusu tarafından işlenerek daha hızlı, güvenilir, seri ve istikrarlı bir hizmet sağlanabilir.

Çerez Politikası Hakkında Bilgilendirme

Aşağıda bilgileri verilen “Lytera” tarafından yönetilen lytera.io internet sitesinde ziyaret eden ve kullanan kişilerin kullanım deneyimlerini geliştirmek, ziyaret ve kullanıcı analizi yapabilmek, hızlı, seri ve işler bir hizmet sunabilmek, işlem güvenliğini sağlamak, kullanıcı arayüzünün kişiselleştirilebilmesi gibi amaçlarla bazı çerezler kullanılmaktadır. Çerezler ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ve www.allaboutcookies.org üzerinden ulaşılabilir.

 • Unvan : Lytera Teknoloji A.Ş.
 • Kuruluş : 21.04.2022
 • MERSİS : 0609117449300001
 • Vergi : Erenköy Vergi Dairesi – 6091174493
 • Ticaret Sicil : İstanbul TSM – 376428-5
 • Adres : SUADİYE MAH. BAĞDAT CAD. A BLOK NO: 399B KADIKÖY/İST
 • E-Mail : [email protected]

Çerez kullanımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel veri işleme faaliyeti olarak kabul edilir. Lytera’nın mevzuata uygun şekilde hazırladığı bu metin ile kullanıcı ve ziyaretçilerin konu hakkında bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.

Çerezler

Çerezler, teknik açıdan oturum çerezleri ve kalıcı çerezler şeklinde ikiye ayrılır.

 • Oturum çerezleri, internet sitesinde oturum esnasında gerekli olup sonradan silinen çerezleri ifade eder. Örneğin; çok sayfalı formlarda bir sayfadaki ilgili yerleri doldurduktan sonra diğer sayfaya geçmenize rağmen önceki sayfalardaki bilgilerin tutuluyor olması, oturum çerezleri sayesinde gerçekleşir.
 • Kalıcı çerezler ise oturum çerezi olmayan çerezler olarak ifade edilebilir. Kalıcı çerezler, internet sitesinin kullanıcısı veya ziyaretçisi tarafından belirli bir süre depolanan çerezlerdir.

Çerezler aynı zamanda zorunlu ve tercihe bağlı olmaları yönünden de ayrılabilir.

Lytera, lytera.io üzerinden sunulan hizmetlerin kaliteli ve istikrarlı bir şekilde sağlanması için hem kalıcı çerezleri hem de oturum çerezlerini kullanabilir. Bu çerezlerden;

 • Zorunlu çerezler, lytera.io’nun işleyişini sağlayabilme için zorunlu olarak toplanan çerezlerdir.
 • Tercihe bağlı çerezler ise toplanması kullanıcı ve ziyaretçilerin tercihine bırakılmış, kullanım deneyimini geliştirmek, analizlerde bulunmak gibi amaçlarla toplanan çerezlerdir.

Lytera, topladığı çerezleri; lytera.io’nun tam ve işler bir şekilde hizmet göstermek, kullanıcıların ve ziyaretçilerin Lytera’dan beklediği hizmeti kaliteli ve istikrarlı bir şekilde sunmak, trafik verilerini analiz etmek gibi amaçlarla çerezler vasıtasıyla kullanıcı ve ziyaretçilerin kişisel verilerini elde edebilmektedir.

Kullanıcı ve ziyaretçilerin kişisel verileri, çerezler vasıtasıyla kendi cihazlarında depolanmakta ve lytera.io aracılığıyla Lytera tarafından Lytera’nın üçüncü kişi ve firmalardan aldıkları hizmet kapsamında işlenebilmektedir.

Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında herhangi bir kişisel verinin yurt dışında bulunan sunucular üzerinde tutulması dahi yurt dışına aktarım olarak kabul edilmekte ve ilgili kişisel veri sahibinin açık rızasının alınmasını gerekli kılmaktadır.

Kullanıcıların ve ziyaretçilerin Lytera’dan beklediği hizmetin tam ve gereği gibi sağlanabilmesi, geliştirilmesi gibi amaçlarla kişisel veriler, zorunlu olarak yurt dışına aktarılmaktadır. Ancak bu aktarım; Lytera’nın iş ortaklarına doğrudan veri aktarılması şeklinde gerçekleşmemektedir. Kullanıcıların ve ziyaretçilerin kişisel verilerinin üçüncü kişi ve firmaların sağlamış olduğu depolama ve altyapı hizmetleri ile ilgili olarak elektronik ortamda güvenilir bir şekilde barındırılması suretiyle gerçekleşmektedir. Başka bir deyişle; Kullanıcı ve ziyaretçilerin kişisel verileri, kendi cihazlarında depolanırken yalnızca işleme faaliyeti, Lytera’nın iş ortakları vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

Belirtmek gerekir ki; Lytera, zorunlu çerezler olmaksızın lytera.io üzerirnden faaliyet gösteremeyecektir. Bu nedenle; zorunlu çerezlere rıza göstermeyen veya verdiği rızayı geri alan kullanıcı ve ziyaretçiler, Lytera’dan beklediği hizmeti alamayabilecektir. 

Kullanıcıların ve Ziyaretçilerin Hakları

Kişisel verilerin korunması kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Lytera’nın çerezler vasıtasıyla işlediği kişisel verilerin sahipleri olarak kullanıcı ve ziyaretçilere bazı hak ve imkanlar tanınmıştır. 

Aşağıda bir özet hâlinde sunulan bu hakları her bir kullanıcı [email protected] adresine e-mail göndererek veya metnin ilk kısmında yer alan irtibat bilgileri üzerinden Lytera ile iletişime geçmek suretiyle kullanabilir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse hangi verilerinizin işlendiğine, nasıl elde edildiğine, doğruluğuna, depolanmasına, üçüncü kişilere veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığına lişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanuna uygun olarak elde edilen ve/veya işlenen kişisel verilerinizin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasından sonra silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bunlara ek olarak her bir kullanıcı veya ziyaretçi lytera.io’yu ilk ziyaret ettiğinde gösterilen çerez bildirimi aracılığıyla çerezlere ilişkin ayarlarını değiştirebilir ve bu konuya ilişkin izin işlemlerini gerçekleştirebilir.

Kullanıcı ve ziyaretçilerin lytera.io’yu ziyaret etmeleriyle birlikte zorunlu çerezler aracılığıyla kişisel veriler elde edilebilir hale gelir. Zira; Lytera, zorunlu çerezler olmaksızın lytera.io üzerinden faaliyet gösteremeyecektir. Kişisel verilerin korunması mevzuatına da uygun şekilde kullanıcı ve ziyaretçilerin Lytera’dan beklediği hizmetin sağlanması zorunlu çerezlerin kabul edilmesine bağlıdır.

Lytera; üçüncü parti yazılımlar veya internet tarayıcıları vasıtasıyla ya da başkaca şekillerde zorunlu çerezlerin elde edilmesinin veya işlenmesinin engellenmesi nedeniyle kullanıcı ve ziyaretçilerin yaşayacağı sorunlardan sorumlu değildir.

Tercihe bağlı çerezler için ise izin verilip verilmemesi her bir kullanıcı veya ziyaretçinin kendi inisiyatifindedir. Bu çerezlere izin verilmesi halinde kullanıcı ve ziyaretçilerin lytera.io vasıtasıyla yaptığı işlemlerin belirli bir çerçevede analiz edilmesi mümkün hâle gelecektir. Lytera, bu analiz işlemleri neticesinde daha hızlı, seri ve istikrarlı bir hizmet sunabilecektir.

Lytera, yasal mevzuatın gerektirmesi hâlinde işbu metni güncelleme ve değiştirme hak ve yetkisine sahiptir.

Lytera'ya Katıl!
Lytera'ya üye olarak araştırma raporlarına ve veri platformuna (yakında) erişebilirsiniz!
Üye Ol